Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Z tzw. zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika mamy do czynienia w sytuacji, gdy pracodawca decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Kiedy może nastąpić zwolnienie dyscyplinarne?

Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika może mieć miejsce w trzech przypadkach, tj.:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

 

  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

 

  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Jeśli chodzi o ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych to w pierwszej kolejności należy ustalić co należy do podstawowych obowiązków danego pracownika, a potem oceniamy czy naruszenie to obiektywnie może być uznane za ciężkie w danych okolicznościach. Przykładowo z ciężkim naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych będziemy mieli do czynienia w sytuacji gdy np. pracownik bez zgody pracodawcy (samowolnie) udał się na urlop w okresie wypowiedzenia, a w niektórych przypadkach nawet jednorazowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę w omawianym trybie.

Jeśli chodzi o popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, to przesłanka ta obejmuje sytuacje:

  • gdy popełnienie przestępstwa jest oczywiste, czyli np. przyłapaliśmy pracownika na tzw. gorącym uczynku,

 

  • gdy mamy prawomocny wyrok;

 

  • a także gdy przestępstwo nie było dokonane na szkodę pracodawcy, ale ma ono związek z zatrudnianiem pracownika na określonym stanowisku; czyli to przestępstwo nie dotyczy pracodawcy, ale ściśle rzutuje na postrzeganie danego pracownika w kontekście tego jakie stanowisko zajmuje.

 

Jeśli chodzi o trzeci wyżej wskazany przypadek, tj. zawinioną utratę przez pracownika uprawnień to analizując czy mamy do czynienia z tą sytuacją badamy trzy kwestie: czy nastąpiła utrata uprawnień, czy była ona zawiniona przez pracownika i czy te uprawnienia były konieczne do wykonywania pracy na stanowisku zajmowanym przez pracownika. Przez „uprawnienia” rozumie się tutaj wszystkie potwierdzone określonym dokumentem wymogi bez których nie ma możliwości wykonywania danej pracy.

 

Termin – w jakim czasie można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Zapewne zastanawiasz się jak jest liczony ten miesięczny termin. Przyjmuje się, że uzyskanie przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika następuje w chwili, w której o zachowaniu pracownika dowiaduje się – co oczywiste – sam pracodawca, ale nie tylko, gdyż może to być osoba lub organ zarządzający jednostką organizacyjną pracodawcy albo inna osoba, uprawniona do rozwiązania umowy o pracę (czyli upoważniona przez pracodawcę do dokonywania takich czynności).

Jeśli mamy natomiast do czynienia z wieloosobowym organem zarządzającym jednostką organizacyjną będącą pracodawcą do rozpoczęcia biegu wyżej wskazanego terminu wystarczające jest uzyskanie wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę choćby przez jednego z członków tego organu.

 

Forma i treść oświadczenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powinno nastąpić na piśmie. Pracownik powinien być tez pouczony o prawie do złożenia odwołania do sądu pracy. Termin na wniesienie odwołania obecnie wynosi 21 dni od doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy w tym trybie.

Oświadczenie to powinno zawierać też przyczynę uzasadniającą zastosowanie tego trybu rozwiązania umowy o pracę.

Przyczyna rozwiązania umowy w tym trybie powinna być prawdziwa i konkretna. Swoim klientom zalecam, by szczegółowo opisywali okoliczności, które przemawiały za rozwiązaniem umowy o pracę z winy pracownika. Pracownik musi wiedzieć, co konkretnie mu się zarzuca. Jest to istotne, gdyż w przypadku sporu sądowego sąd będzie badał tylko i wyłącznie okoliczności wskazane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika. Nie będzie można tych okoliczności później uzupełnić.

Dodatkowo zawsze zalecam wręczać oświadczenie o rozwiązaniu umowy w tym trybie w obecności świadka. Pracodawca może też ustnie dookreślić powody uzasadniające rozwiązanie umowy w tym trybie bezpośrednio przy wręczaniu pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy w tym trybie, stąd też może się przydać świadek. Tak samo będzie on przydatny w sytuacji, gdy pracownik odmówi przyjęcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy  pracę w tym trybie.

Pamiętać jednak należy, że ewentualne ustne dookreślenie przyczyny rozwiązania umowy ma jedynie charakter pomocniczy. Najbezpieczniej jest wymienić wszystkie powody przemawiające za rozwiązaniem umowy w tym trybie na piśmie.

 

Doręczenie – kiedy nastąpi skutek doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił. Tym samym istotna jest sama możliwość zapoznania się z pismem. Tak jak pisałem wyżej, stosunkowo często zdarza się, że pracownik odmawia przyjęcia takiego pisma. Okoliczność taka nie ma wpływu na to, że doszło do skutecznego złożenia mu wyżej wskazanego oświadczenia, gdyż to pracownik z własnej woli pozbawił się możliwości zapoznania się z pismem. Stąd też zalecam by oświadczenie tego typu było wręczane w obecności świadka.

Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma miejsce także wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *