Rozwiązanie umowy zlecenie

Umowa zlecenie (a właściwie umowa o świadczenie usług) jest bardzo popularnym „narzędziem” stosowanym w obrocie gospodarczym. Popularność ta wynika m. in. z tego, że stosunek zlecenia można dość łatwo rozwiązać.

Na marginesie należy zaznaczyć, że umowa zlecenie w potocznym rozumieniu to właśnie umowa o świadczenie usług. Definicja umowy zlecenie z kodeksu cywilnego wskazuje, że taka umowa obejmuje jedynie zobowiązanie do dokonania określonej czynności prawnej, a jak wiemy w obrocie pojęciem “umowa zlecenie” nazywa się umowy, które obejmują np. usługi sprzątania, czyli odnoszące się do jakichś czynności faktycznych.

Wracając do tematu tego wpisu warto wiedzieć, że zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca mogą rozwiązać taką umowę w każdym czasie, bez względu na to czy została ona zawarta na czas określony czy też na czas nieokreślony. Zwrócić przy tym należy uwagę, że odmienne będą skutki rozwiązania (wypowiedzenia) umowy przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę.

Gdy umowę rozwiąże (wypowie) zleceniodawca to powinien on zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które on poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (np. kupił narzędzia czy materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy). Ponadto w przypadku gdy mamy do czynienia z umową odpłatną (umowa zlecenie może być też umową nieodpłatną) zleceniodawca musi też uiścić na rzecz przyjmującego zlecenie część wynagrodzenia, która odpowiada jego dotychczasowym czynnościom (czyli za to co już zostało wykonane).

Jak rozwiązać (wypowiedzieć) umowę zlecenie?

Wypowiedzenie umowy zlecenie następuje poprzez złożenie drugiej stronie umowy oświadczenia. Oświadczenie to nie wymaga żadnej szczególnej formy. Przy czym gdy umowa zlecenie miała formę pisemną to dla celów dowodowych wypowiedzenie umowy również powinno mieć taką formę lub formę dokumentową (nie dotyczy to umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami).

Jeśli umowa zlecenie nie przewiduje okresów wypowiedzenia to oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywoła skutek w chwili gdy dojdzie ono do jego adresata w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jego treścią.

Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy nie wymaga wskazania powodu (przyczyny) złożenia takiego oświadczenia i wywołuje skutek bez względu na to czy istniał obiektywny powód uzasadniający dokonanie tej czynności (tj. wypowiedzenia umowy). Niemniej istnienie tzw. ważnego powodu lub jego brak może mieć wpływ na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotu, który wypowiedział umowę w tym trybie.

Jeśli wypowiedzenie umowy zlecenie nastąpiło bez tzw. ważnego powodu, czy to ze strony zleceniodawcy, czy to ze strony zleceniobiorcy, to strona, która rozwiązała umowę w taki sposób jest odpowiedzialna za szkodę, która mogła powstać wskutek rozwiązania umowy. Z powstaniem szkody możemy mieć do czynienia, gdy np. z dnia na dzień przestaniemy świadczyć usługi objęte treścią umowy.

Tym samym warto w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy zawrzeć (opisać) ten ważny powód, który przyczynił się do wypowiedzenia przez nas umowy zlecenie.

Trzeba też pamiętać o tym, że nie można się z góry zrzec uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. Przeciwne postanowienie umowne będzie nieważne. Niemniej możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia z tzw. ważnego powodu można ograniczyć, np. poprzez ustanowienie terminu jej wypowiedzenia w takiej sytuacji.

Czym jest „ważny powód”?

Ważny powód to okoliczność, która odnosi się indywidualnie do stron umowy (np. zmiana stanu zdrowia, zmiana sytuacji ekonomicznej strony) lub ma charakter generalny (np. zmiana przepisów prawnych). Trudność w ocenie tego co jest ważnym powodem polega na tym, że nie ma zamkniętego katalogu takich okoliczności. To czy w danej sytuacji mamy do czynienia z tzw. ważnym powodem, w przypadku sporu sądowego, będzie podlegało ocenie sądu.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *