Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem

Choroba pracownika zawsze ma wpływ na organizację pracy. Krótkotrwała nieobecność może nie być odczuwalna przez firmę,  ale co zrobić gdy okres choroby naszego pracownika się przedłuża?

Pracodawca w takiej sytuacji może rozwiązać z takim pracownikiem umowę bez wypowiedzenia (czyli w trybie natychmiastowym) pod pewnymi warunkami. Niemniej nie jest to tzw. zwolnienie dyscyplinarne, bo nie mamy tutaj do czynienia z winą pracownika.

 

Kiedy można zwolnić pracownika z powodu choroby?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące, przy czym dotyczy to tylko pracownika, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.

Natomiast w przypadku pracownika, który był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową to niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby musi trwać dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Zapewne zastanawiasz się ile obecnie wynosi łączny okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku. Otóż pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli chodzi o pracownika, który ukończył 50 rok życia to okres ten wynosi łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Po upływie tego okresu pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres maksymalnie do 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – maksymalnie do 270 dni.

Jeśli chodzi o świadczenie rehabilitacyjne to o jego przyznaniu decyduje lekarz orzecznik ZUSu. Przysługuje ono ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Jak widzisz wyżej przywołane postanowienia kodeksu pracy przewidują pewne okresy ochronne, w których pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby. Może to uczynić dopiero po ich upływie.

Należy zwrócić także uwagę, że rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie to prawo pracodawcy, a nie jego obowiązek. Tym samym jeśli pracodawca uzna, że np. warto czekać na powrót danego pracownika to nie musi rozwiązywać z nim umowy w tym trybie.

 

Pamiętaj, że:

Należy przy tym zwrócić uwagę, że rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie nie może nastąpić w razie nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem – w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną – w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie nie może też nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności. Niemniej w orzecznictwie przyjmuje się, że zakaz ten nie ma zastosowania w sytuacji, gdy pracownik stawia się do pracy w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy, ale w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy wskutek choroby. Zapytasz czemu pracownik miałby się w takiej sytuacji stawić się do pracy? To proste, w takiej sytuacji (tj. gdy pracownik zjawi się w pracy) w przypadku ponownego wystąpienia choroby okresy ochronne rozpoczynają swój bieg na nowo.

 

Forma i treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w opisywanym trybie:

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika powinno:

  • mieć formę pisemną,
  • zawierać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy w tym trybie,
  • oraz powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się do sądu pracy.

 

Prawo do ponownego zatrudnienia:

Pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika, który w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po ustaniu choroby.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *