Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Kodeks pracy przewiduje dwie sytuacje, w których pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Jedna z takich sytuacji zachodzi gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Kolejną taka sytuacja zachodzi wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

 

Kiedy mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków wobec pracownika?

W orzecznictwie wskazuje się, że aby odpowiedzieć na to pytanie najpierw musimy ustalić czy pracodawca naruszył podstawowy obowiązek (obowiązki) wobec pracownika. Jeśli odpowiedź jest twierdząca to wtedy należy przeanalizować czy to naruszenie jest „ciężkie”.

Za podstawowe obowiązki pracodawcy można uznać m. in. zapobieganie mobbingowi, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy czy też terminową i prawidłową wypłatę wynagrodzenia.

Tym samym o ciężkim charakterze danego naruszenia będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy. Nie ma bowiem precyzyjnych kryteriów, które by określały czy dane naruszenie jest już „ciężkie” czy jeszcze nie.

Ponadto ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika musi być zawinione przez pracodawcę. Niemniej w orzecznictwie przyjmuje się także, że naruszeniu podstawowych obowiązków pracodawcy można przypisać znamię ciężkości, nawet jeżeli nie działał w złej wierze ani nie zachowywał się rażąco niedbale.

Powyższe wskazuje, że każdą sytuację należy badać samodzielnie pod kątem tego czy pracodawca, po pierwsze, naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika, po drugie, czy naruszenie to miało ciężki charakter i, po trzecie, czy było ono zawinione, pamiętając o tym, że przesłanka winy nie jest traktowana tutaj bezwzględnie.

 

Uprawnienie do odszkodowania w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków

W przypadku, gdy zaszły przesłanki do rozwiązania umowy przez pracownika wobec dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

 

Forma rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Ponadto rozwiązanie umowy w tym trybie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Jakie skutki wywołuje takie rozwiązanie umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Tym samym w świadectwie pracy jako tryb rozwiązania umowy o pracę winno być wskazane określnie: „rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę”. Inne określenie może naruszać interesy pracownika.

 

Skutki nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

Trzeba pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia jest skuteczne bez względu na to czy wskazane przez pracownika przyczyny rzeczywiście występują. Co więcej skutek taki (tj. rozwiązanie umowy o pracę) nastąpi nawet jeśli taki tryb będzie sprzeczny z prawem.

Aby podważyć ten tryb wypowiedzenia umowy o prace stosowne czynności musi podjąć druga strona (w tym przypadku pracodawca).

Trzeba pamiętać, że w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (ale tylko w sytuacji gdy pracownik bezzasadnie powołał się na rzekome dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika), to pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *