Kontrahent nie wykonuje umowy – czy mogę wypowiedzieć umowę?

Gdy zawieramy umowę dwustronną, na mocy której obie strony zobowiązują się do wzajemnych świadczeń, czasem jedna z nich nie wykonuje swoich obowiązków. Przykład: przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia określonych prac budowlanych, w określonym terminie, natomiast jego kontrahent jest zobowiązany do wydania mu terenu budowy. W przypadku, gdy kontrahent nie wyda wykonawcy terenu budowy w umówionym terminie, wykonawca nie wykona swoich prac w terminie.

 

Co w takiej sytuacji?

W pierwszej kolejności należy przeanalizować treść umowy i sprawdzić czy są w niej postawienia, które przewidują Twoje uprawnienia na wypadek niewykonywania umowy przez drugą stronę. Może to być np. uprawnienie do naliczenia kary umownej, do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej. Tego typu postanowienia mają Cię zabezpieczać właśnie na wypadek braku realizacji umowy przez Twojego kontrahenta. Postanowienia te z jednej strony mają mobilizować Twojego partnera biznesowego do przestrzegania umowy, ale z drugiej strony mają umożliwić Ci wyegzekwowanie realizacji jego obowiązków. W ostateczności mają umożliwić Ci zakończenie współpracy.

Dodatkowo należy ustalić też czy mamy do czynienia z umową uregulowaną w kodeksie cywilnym lub w innej ustawie, gdyż akty te mogą zawierać postanowienia w zakresie rozwiązywania takich umów, w tym mogą zawierać regulacje w zakresie prawa do odstąpienia od umowy.

 

Co jeśli takich postanowień nie ma?

Jeśli takich postanowień umownych nie ma to z pomocą mogą przyjść nam przepisy ogólne kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny przewiduje kilka przypadków, w których można odstąpić umowy. To czy będzie taka możliwość zależy od tego z jaką umową będziemy mieli do czynienia. Stąd istotne jest by dobrze określić rodzaj umowy z jaką mamy do czynienia. Jeśli masz z tym problem mogę Ci w tym pomóc.

W przypadku niektórych umów wzajemnych, czyli takich, w których dwie strony są zobowiązane do określonych świadczeń, np. jedna do zapłaty wynagrodzenia a druga do przeprowadzenia określonych prac przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość odstąpienia od umowy.

Odstąpić od umowy będzie można pod pewnymi warunkami. Taka możliwość wystąpi w sytuacji, gdy  jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania.

 

Co to oznacza?

Kontrahent jest w zwłoce gdy w sposób zawiniony nie wykonuje swoich zobowiązań. W takiej sytuacji możemy wyznaczyć temu kontrahentowi dodatkowy termin do wykonania swojego zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będziemy mogli odstąpić od umowy.

Jeśli nie chcemy wykonać prawa do odstąpienia od umowy to możemy też żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Trzeba też pamiętać o tym, że gdy świadczenia stron są podzielne (na przykład: jedna ze stron jest zobowiązana do zapłaty określonej kwoty, a druga do wykonania określonych prac, które można wykonywać etapami) a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia (np. nie wykonuje części umówionych robót, a część już zrealizowała), to uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się, do części świadczenia, co do której kontrahent jest w zwłoce w jego spełnieniu albo do całej reszty niespełnionego świadczenia.

W zależności od sytuacji będzie można także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla nas znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nas cel umowy, przy czym ten cel umowy musi być znany drugiej stronie.

Przykład: zamówiliśmy wykonanie stanowiska targowego, wykonawca przygotował stanowisko jedynie w części, a termin targów już się rozpoczął.

 

Jaki jest skutek odstąpienia od umowy?

W wyniku odstąpienia od umowy uznaje się umowę za niezawartą, czyli tak jakby nigdy nie istniała a strony zobowiązane są zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły.

Mateusz.U

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *